Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stef Heemskerk Installatietechniek B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie                                               

Voor Stef Heemskerk Installatietechniek BV is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Stef Heemskerk Installatietechniek BV spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Stef Heemskerk Installatietechniek BV uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens                                                                  

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Stef Heemskerk Installatietechniek BV, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking:                                                                                 

 • Stef Heemskerk Installatietechniek BV zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren van de SaaS-diensten, waaronder het voortdurend verder verrijken van de databases;
 • Het verwerven van nieuwe klanten en overige marketing;
 • Het afhandelen van bestellingen voor reprodiensten;
 • Het communiceren met klanten vanwege onder andere support, facturatie en incasso, uitbreiding functionaliteit;
 • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media;
 • Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie;

Categorieën persoonsgegevens:                                                                                

Van klanten: Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, IP-adres en bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met Stef Heemskerk Installatietechniek BV, eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform; (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens),

Van medewerkers: Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes.

 

Grondslag voor gegevensverwerking                                                                         

Stef Heemskerk Installatietechniek BV verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Stef Heemskerk Installatietechniek BV , of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Overeenkomst: Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en Stef Heemskerk Installatietechniek BV. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

Wettelijke plicht: Stef Heemskerk Installatietechniek BV verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Stef Heemskerk Installatietechniek rust.

Gerechtvaardigd belang: Indien Stef Heemskerk Installatietechniek BV een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Stef Heemskerk Installatietechniek BV gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

Toestemming: Als Stef Heemskerk Installatietechniek BV persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Stef Heemskerk Installatietechniek BV uw toestemming vragen voordat Stef Heemskerk Installatietechniek BV de persoonsgegevens gaat verwerken.

 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens                                                                            

Stef Heemskerk Installatietechniek BV kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Stef Heemskerk Installatietechniek BV maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Stef Heemskerk Installatietechniek BV verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Stef Heemskerk Installatietechniek BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Stef Heemskerk Installatietechniek BV geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn                                                                      

Stef Heemskerk Installatietechniek BV waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.
Beveiliging en integriteit van gegevens
Stef Heemskerk Installatietechniek BV heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Stef Heemskerk Installatietechniek BV betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene                                                                           

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stef Heemskerk Installatietechniek BV vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Stef Heemskerk Installatietechniek BV over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevens wissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Stef Heemskerk Installatietechniek BV deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stef Heemskerk Installatietechniek de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Stef Heemskerk Installatietechniek BV over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stef Heemskerk Installatietechniek BV. Bij een dergelijk verzoek zal Stef Heemskerk Installatietechniek BV de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten                                                                                

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Stef Heemskerk Installatietechniek BV, kunt u dit melden bij Stef Heemskerk Installatietechniek BV zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens